palmasport facebook

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU I TRAS ZJAZDOWYCH NA STOKU ŚRODULA

OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA NA STOKU

1. Właścicielem terenu "Stok Narciarski Środula" jest Gmina Sosnowiec w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnsowcu (dalej MOSiR).
2. Wszystkie osoby przebywające na stoki zobowiązane są przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników MOSiR jak również do zachowania wszelkich zasad bezpieczeńswa.
3. Stok przeznaczony jest do zjazdó narciarskich i snowboardowych. Niniejszy regulamin określa zasady, jakie powinny przestrzegać osoby korzystająceze stoku w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na stoku.
4. Na stoku nie mogą przebywać osoby pod wpływam alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Osoby do 15 roku życia mogą przebywać na stoku jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
6. Wszelkie zwierzęta domowe mogą być prowadzane jedynie na smyczy. Psy dodatkowo powinny mieć założony kaganiec. Właściciel / opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do posprzątania ewentualnych odchodów pozostawionych przez zwierzę na stoku.
7. Na terenie stoku obowiązuję całkowity zakaz palenia tytoniu (Dz. U. Nr 81 poz. 529), spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających.
8. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałę w wyniku działania osób przebywających na stoku.
9. Wstęp na teren stoku równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
10. Za egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są pracownicy MOSiR. W przypadku trudności w ich egzekwowaniu pracownicy wzywają odpowiedznie służby porządkowe (straż miejska, policja).

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH ZJAZDOWYCH

1. W dalszej części regulaminu postanowienia zapisane pod pojęciem "narciarz" dotyczą zaróno narciarzy, jak też snowboardzistów.
2. Na terenie stoku znajdują sie 3 trasy zjazdowe:
   a) jedna trasa narciarska (trasa wzdłuż wyciągu orczykowego dużego)
   b) dwie trasy narciarski (pomiędzy wyciągami orczykowymi małymi)
3. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody innej osoby.
4. Narciarz powinien zjeżdzać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunkó atmosferycznych.
5. Narciarz zjeżdający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przd nim.
6. Wyprzedzać można zaróno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.
7. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuję tym niebezpieczeństwa dla siebi i innych. Identyczne postępowanie obowiązuję po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu się.
8. Należy unikać zatrzymywania się na trasię zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.
9. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypaku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.
10. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach i poleceń pracowników obsługi wyciągów. 
11. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.
12. Każda osoba, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek mają obowiązek w razie wypadku podać swoje dane osobowe pracownikowi      MOSiR lub udzielającemu pomoc.
13. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylkopo wyznaczonych trasach narciarskich.
14. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami i oddzielone siatkami ostrzegającymi lub innymi znacznikami.
15. Na stoku narciarskim dopuszcza się jazdę tylko na nartach i deskach snowboardowych.

ZASADY ZACHOWANIA NA WYCIĄGU ORCZYKOWYM

1. Z wyciągu mogą korzystać narciarze oraz snowboardziści, którzy posiadają ważny karnet lub bilet na wjazd wyciągiem oraz zapoznali się z poniższymi, zasadami, "zasadami zachowania na wyciągu orczykowym". Karnet i bilety można kupić w kasie znajdującej się w budynku Stoku.
2. Korzystający po raz pierwszy z wyciągu zobowiązani są przed wjazdem poinformować o tym obsługę.
3. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej.
4. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Wprzęganie narciarzy możę odbywać się tylko w stacji dolnej. W czasie wprzęganie należy narty ustawić równolegle do trasy i pozostając w lekkim rozkroku uchwicić ręką zbliżający się drążek orczyka w dolnej części, a następnie umieścić talerzyk mędzy nogami.
6. Zabranie się wyprzedzania i wyprzęgania na trasię wyciągu.
7. Na jednym orczyku może jechać tylko jedna osoba.
8. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce.
9. Podczas wjazdu zabranie się:
    - zbaczania z wyznaczonej trasy, "slalomowania"
    - chwytania na trasie pustych orczyków
    - używania orczyków do innych celów niż jazda wyciągiem
    - jazdy z drążkiem orczyka trzymanym w ręku lub przy pomocy kijków narciarskich
    - innych nibezpiecznych zachowań
10. Jeżeli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy wypiąć się z orczyka i zjechać do stacji dolnej. Osobom, które nie dojechały do połowy długości wyciągu przysługuje nowy wjazd ( wjeżdżają na przemian jeden narciarz z kolejki i jeden z przerwanego wjazdu).
11. Przy wjeździe do strefy wysiadanie należy wyjąć talerzyk z pomiędzy nóg, a następnie bezzwłocznie peron górny i kierować się w kierunku trasy zjazdowej.
12. Wyprzęganie możę odbywać się tylko w wyznaczonej strefie, nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadanie.
13. W strefie wysiadanie zabranie się:
     - rzucanie orczykim bądż jego " rozkołysania"
     - zatrzymtwania się w miejscu wysiadanie
     - kontynuowania jazdy poza strefą wysiadanie.
14. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające zagrożenia nie będą dopuszczane do korzystania z wyciągu.


Regulamin obowiązuję od 1 stycznia 2011r 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

< POWRÓT DO REGULAMINY